Sociaal kapitaal in de buurt

Download het rapport Sociaal kapitaal in de buurt

Dit onderzoek beschrijft vijf bottom-up bewonersinitiatieven in Rotterdam die (in)direct gericht zijn op het versterken of vergroten van sociale verbindingen in de wijk. We zien dat deze initiatieven kwetsbare bewoners weten te bereiken waarop de gemeente zich richt in haar strijd tegen sociaal isolement en eenzaamheid. De initiatieven bieden een veilige, laagdrempelige en vertrouwde omgeving waarbinnen deelnemers nieuwe contacten en relaties opdoen. Deelnemers ervaren een gevoel van veiligheid, ergens bij kunnen horen of simpelweg even met gelijkgestemden onder elkaar kunnen zijn. Gelet op de aard van de contacten zien we dat sommige initiatieven op één specifieke groep gericht zijn (bonding) terwijl andere groepsoverstijgend (bridging) zijn. Sommige deelnemers geven expliciet aan het informele karakter van bewonersinitiatieven te verkiezen boven het reguliere maatschappelijke aanbod. De kleinschalige initiatieven hoeven minder verantwoording af te leggen aan instanties, waardoor het als vrijblijvender en minder dwingend ervaren wordt door deelnemers. Knelpunten waar initiatiefnemers tegen aanlopen zijn de relatie met de gemeente (die wordt gezien als financier of controleur), beperkte materiele middelen, een gebrek aan vrijwilligers en het aangehaakt houden van deelnemers.

Scroll naar boven