Burgerparticipatie in kleine kernen

Download het onderzoek hier

Met Pernis, Rozenburg en Hoek van Holland telt de gemeente Rotterdam drie kleine kernen in het havengebied, op enige afstand van de stad. Elke kern heeft zijn eigen identiteit en aandachtspunten m.b.t. leefbaarheid. Het eigen karakter van de kleine kernen vraagt om maatwerk om de bewoners te betrekken bij gemeentelijk beleid. Citisens deed onderzoek naar de wijze waarop bewoners per kern het beste betrokken kunnen worden.
In het onderzoek werden eerst met hulp van bestaande data “betrokkenheidsprofielen” opgesteld die een eerste beeld geven van de typen inwoners en hun houding ten opzichte van participatie. Daarnaast zijn de inwoners van de drie kernen bevraagd: Hoe typeren zij zelf hun kern en hoe willen zij betrokken worden door de gemeente? De vragenlijst voor dit onderzoek is opgesteld samen met bewoners en leden van de gebiedscommissie. Alle inwoners van Hoek van Holland, Pernis en Rozenburg konden de vragenlijst invullen.
Bewoners van Hoek van Holland, Pernis en Rozenburg zijn overwegend honkvast zijn. Het merendeel woont al 10 jaar of langer in de eigen kern. Pernissers zien zichzelf vaker als Rotterdammer en Rotterdam als hun leefomgeving dan bewoners van beide andere kernen. Zij geven ook relatief vaak aan dat zij in Pernis wonen om in de buurt van een grote stad te wonen. Bovendien zijn Pernissers positiever over de manier waarop de gemeente met hen samenwerkt en hen informeert over plannen. Ze hebben minder vaak dan Hoekenezen en Rozenburgers het gevoel geen invloed te hebben op wat de gemeente doet. Bewoners van alle drie kernen praten graag mee over wonen en de leefomgeving, inclusief veiligheid, bereikbaarheid en voorzieningen. Bewoners van Hoek van Holland geven graag hun mening over toerisme. Bewoners worden het liefst online betrokken, maar offline geïnformeerd: geïnformeerd via brieven of lokale kranten, en betrokken via een online enquête.

Scroll naar boven